Algemene voorwaarden

VRX1® Racing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 72177497 en is gevestigd aan de Binckhorstlaan 151a (2516 BA) te Den Haag.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf of Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: VRX1® Racing
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk en mondeling aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 7. Diensten: de diensten die VRX1® Racing aanbiedt zijn virtual racing in een simulator, het aanbieden van diverse arrangementen, verhuur, bedrijfsactiviteiten en meer.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door VRX1® Racing terzake de door de klant aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. De website die VRX1® Racing gebruik is www.vrx1.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van VRX1® Racing, elke overeenkomst tussen VRX1® Racing en Opdrachtgever en op elke dienst die door VRX1® Racing wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal VRX1® Racing aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van VRX1® Racing is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met VRX1® Racing is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Alle door VRX1® Racing gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
 2. De aanbiedingen van VRX1® Racing zijn vrijblijvend. VRX1® Racing is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft VRX1® Racing het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor VRX1® Racing gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen VRX1® Racing niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Levertijden in het aanbod van VRX1® Racing zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht VRX1® Racing niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Arrangementen of kortingen kunnen tegen bijzondere voorwaarden aangeboden worden en zijn enkel en alleen onder die voorwaarden geldig.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard, of door de gemaakte reservering te betalen.
 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan VRX1® Racing, zal VRX1® Racing de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal veertien dagen geldig, daarna kan VRX1® Racing niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
 3. VRX1® Racing is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door VRX1® Racing aan Opdrachtgever.
 5. Het annuleren van een losse reservering is slechts mogelijk tot 24 uur van te voren. Hierna is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd.
 6. Het annuleren van een arrangement en/of de huur van VRX1® Racing is slechts beperkt mogelijk. Indien de reservering na de bevestigde offerte of een reeds gesloten overeenkomst wordt geannuleerd, is Opdrachtgever verplicht tot drie weken voor de aanvangsdatum 25% van de overeengekomen prijs te vergoeden. Indien de annulering plaatsvindt twee weken voor de aanvangsdatum is Opdrachtgever 50% van het overeengekomen bedrag verschuldigd. Annulering vanaf één week tot de aanvangsdatum is het volledige bedrag (100%) verschuldigd. Partijen kunnen hiervan afwijken indien dit expliciet is overeengekomen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en VRX1® Racing een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als VRX1® Racing kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien VRX1® Racing ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
 5. Zowel Opdrachtgever als VRX1® Racing kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is VRX1® Racing nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Aanpassing van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan op locatie van VRX1® Racing zijn bestaande reservering uitbreiden indien mogelijk. Een en ander is afhankelijk van bestaande reserveringen op de betreffende dag. Ingeval van uitbreiding is Opdrachtgever verplicht de meerprijs (direct) te voldoen.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is VRX1® Racing gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 3. Ingeval van arrangementen of huur, zijn aanpassingen slechts mogelijk tot uiterlijk drie weken voor de aanvangsdatum, tenzij VRX1® Racing andere afspraken met Opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Maar exclusief overige kosten. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Betaling dient vooraf te geschieden. Betaling kan op basis van facturatie, waarbinnen de betaling uitelrijk binnen 14 dagen na factuur Opdrachtgever is gehouden om de diensten van VRX1® Racing te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. Opdrachtgever kan slechts gebruik maken van de diensten van VRX1® Racing indien betaling voorafgaand aan de dienst door VRX1® Racing is ontvangen. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van VRX1® Racing of op locatie van VRX1® Racing. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van VRX1® Racing een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald. In geen geval heeft Opdrachtgever recht op restitutie indien Opdrachtgever zelf besluit eerder te stoppen met het gebruik van de faciliteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen.

Beveiliging van Persoonsgegevens

VRX1® Racing neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruiken van onze website, www.vrx1.nl stem je in met deze disclaimer. VRX1® Racing behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. VRX1® Racing aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Schade ten gevolge van eventueel onjuiste informatie valt buiten de aansprakelijkheid van VRX1® Racing. Alle teksten op www.vrx1.nl auteursrechtelijke beschermd en eigendom van VRX1® Racing.

Cookieverklaring

VRX1® Racing maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag VRX1® Racing cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. De cookies die VRX1® Racing gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow). Op de website van VRX1® Racing worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat VRX1® Racing informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via hello@vrx1.nl.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met VRX1® Racing.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan VRX1® Racing, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan VRX1® Racing over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop VRX1® Racing met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via www.vrx1.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt VRX1® Racing u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. VRX1® Racing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

VRX1® Racing kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.