Algemene voorwaarden

VRX1® Racing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 72177497 en is gevestigd aan de Binckhorstlaan 151a (2516 BA) te Den Haag.

Wij hanteren twee verschillende algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden verhuur op locatie & algemene voorwaarden vriendenuitjes en bedrijfsuitjes.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR OP LOCATIE

 1. Definities
  1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring of andere dienst van Leverancier afneemt c.q. wenst af te nemen van Leverancier voor een bepaalde periode. Hier valt ook het huren van materiaal onder.

Deelnemingsovereenkomst : de overeenkomst tussen de Afnemer en de Organisatie op grond waarvan Afnemer gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring.

– Leverancier: VRX1 Racing®, gevestigd te s-Gravenhage, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72177497

Apparatuur : alle apparaten die Leverancier voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

 1. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.

2.2. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

 1. Officiële vastlegging van de opdracht

3.1. De opdracht wordt als officieel vastgelegd beschouwd in een van de volgende situaties:

 1. a) Ondertekening van de offerte door de Afnemer;
 2. b) Volledige betaling van de factuur door de Afnemer
 3. c) Schriftelijk akkoord via mail door de Afnemer

3.2. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail kan mogelijk in de spamfolder terecht komen.

 1. Facturatie en betaling

4.1. De Afnemer ontvangt bij goedkeuring van de opdracht één factuur van Leverancier. De factuur bevat alle relevante informatie, zoals het factuurbedrag, de betalingstermijn en het rekeningnummer van Leverancier.

4.2. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen dient voor aanvang van de opdracht het volledige factuurbedrag betaald te worden. 

4.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer van rechtswege in verzuim en is Leverancier gerechtigd wettelijke rente- en incassokosten in rekening te brengen.

4.4. Indien Afnemer zich niet houdt aan Artikel 3.1. Artikel 4.2., behoudt Leverancier zich het recht voor de boeking te annuleren. In dit geval zijn de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in Artikel 5 van toepassing.

 1. Annulering en wijziging

5.1. Annulering of wijziging van de boeking door de Afnemer dient schriftelijk te geschieden.

5.2. Bij annulering of wijziging van de boeking door de Afnemer kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn afhankelijk van het tijdstip van annulering of wijziging en worden berekend als volgt:

 • Annulering of wijziging tot 30 dagen voor aanvang van de activiteit: 25% van het totaalbedrag.
 • Bij annulering of wijziging tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de activiteit: 50% van het totaalbedrag.
 • Bij annulering of wijziging binnen 14 dagen voor aanvang van de activiteit: 100% van het totaalbedrag.

5.3. Indien de Afnemer niet tijdig betaalt en de boeking door Leverancier wegens deze reden wordt geannuleerd, zijn de annuleringskosten zoals beschreven in dit artikel van toepassing.

5.4. In het geval van annulering door de Afnemer, ongeacht hoe ver van tevoren de opdracht wordt geannuleerd, behoudt Leverancier zich het recht voor om de volledige kosten van reeds uitgevoerd (voorbereidend) werk te factureren. Dit omvat alle kosten, waaronder de vraagprijs en de daadwerkelijke onkosten, die zijn gemaakt tussen de opdrachtbevestiging en het moment van annulering.

 1. Minimumleeftijd & begeleiding

6.1. De aanbevolen minimumleeftijd voor de diensten van de Leverancier is 8 jaar met minimale lengte van 1.35. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene per 10 kinderen.

 1. Aansprakelijkheid

7.1. De Afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de Apparatuur in goede conditie door Leverancier wordt geleverd.

7.2. Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de Apparatuur voordoet, dient de Afnemer dit direct te melden aan een medewerker van Leverancier. Het is de Afnemer niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de Apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan de Apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan Leverancier is de Afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

7.3. Alle schade die tijdens de geboekte periode aan de Apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Afnemer, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Afnemer afgesloten verzekering.

7.4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR-ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de Apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de Apparatuur.

7.5. Leverancier is niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

7.6. De aansprakelijkheid van Leverancier is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor Leverancier verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Afnemer van door of namens de Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;
 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Afnemer toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen;
 • Schade veroorzaakt door andere afnemers.

7.7. De Afnemer die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover Leverancier aansprakelijk voor de door Leverancier geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten.

7.8. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.

7.9. Leverancier onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Afnemers onderling.

7.10. Leverancier is niet verantwoordelijk voor deelnemers van haar diensten die een mentale dan wel fysieke beperking hebben. Afnemer draagt zorg voor de door Afnemer ingeschatte veiligheidseisen. 

 1. Verzekering

8.1. Afnemer dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken Apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken Apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van Afnemer door Leverancier medegedeeld.

 1. Overig

9.1. De Afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

9.2. Leverancier is gevestigd aan de Binckhorstlaan 151a

2516 BA in Den Haag.  Overdag vindt er toezicht plaats op het terrein. Het parkeren van auto’s, fietsen of andere voertuigen is uitsluitend op eigen risico.

9.3. Tijdens en voor de VR-ervaring wordt drugs‐ en/of alcoholgebruik ten strengste afgeraden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van Leverancier twijfelt aan de gesteldheid van een persoon die gebruikmaakt van de diensten van Leverancier, heeft de medewerker het recht deze persoon te weigeren zonder enige vorm van restitutie. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt Leverancier het recht om te allen tijde de deelname van de Afnemer af te breken.

9.4. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.5. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de websites van Leverancier. Ook worden deze op verzoek toegezonden. Bij het plaatsen van een boeking en/of het accorderen van een offerte verklaart Afnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJFSUITJES & VRIENDENUITJES

 1. Definities
  1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

Algemene Voorwaarden : deze algemene voorwaarden

Bezoeker : de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst een Virtual Reality ervaring afneemt c.q. wenst af te nemen van VRX1 Racing® voor een bepaalde periode.

Deelnemingsovereenkomst : de overeenkomst tussen de Bezoeker en de Organisatie op grond waarvan bezoeker gerechtigd is deel te nemen aan de Virtual Reality ervaring.

VRX1 Racing®  : een handelsnaam gevestigd te s-Gravenhage, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer NUMMER VRX1?.

Apparatuur : alle apparaten die  VRX1 Racing® voor gebruik beschikbaar stelt, alsmede alle bij voornoemde zaken behorende accessoires, bekabelingen en verpakkingsmaterialen.

 1. Toepasselijkheid
  2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemingsovereenkomsten.

2.2 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. In dat geval treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de niet vernietigde bepalingen uit de Algemene Voorwaarden in acht worden genomen.

 1. Reservering
  3.1 Alle reserveringen van VRX1 Racing® worden tot stand gebracht via het boekingssysteem op www.vrx1.nl. De reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.

3.2 Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Ben je te laat, dan moet helaas de duur van de VR experience worden ingekort. De gereserveerde tijd is de starttijd van het programma.

 1. Annuleringen & Wijzigingen
  4.1 Het is niet mogelijk om een boeking te annuleren wanneer deze is gemaakt. Wanneer je zonder bericht niet komt opdagen voor je boeking (no-show), is restitutie van het boekingsbedrag niet mogelijk.

4.2 Het is mogelijk om een gemaakte boeking te wijzigen naar een andere datum en/of tijd. Heb je jouw reservering via ons reserveringssysteem op de website geplaatst? Dan kan dit uiterlijk tot 24 uur vóór aanvang van de oorspronkelijk geboekte datum. Heb je een reservering geplaatst via een offerte? Dan kan je uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de oorspronkelijke geboekte datum de reservering wijzigen. Neem in beide gevallen via mike@vrx1.nl contact met ons op.

4.3 Het aantal personen mag gewijzigd worden tot maximaal 2 personen minder. 

 1. Betaling
  5.1 De Bezoeker wordt geacht de door VRX1 Racing® gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Bezoeker dient het totaalbedrag bij het maken van de boeking te voldoen via het boekingssyteem van VRX1 Racing®. Indien het totaalbedrag niet voorafgaand aan de boeking voldaan is (bijvoorbeeld bij een telefonische reservering) of bij een wijziging van de boeking (aantal deelnemers) dan dient het (openstaande) bedrag na het racen voldaan te worden.
 2. Minimumleeftijd & begeleiding
  6.1. De aanbevolen minimumleeftijd voor de diensten van de Leverancier is 8 jaar met minimale lengte van 1.35. Kinderen tot 14 jaar dienen te worden begeleid door minimaal één volwassene per 10 kinderen.
 3. Aansprakelijkheid
  8.1. De afnemer verklaart zich op de hoogte te stellen van het feit dat hem de apparatuur in goede conditie door VRX1 Racing® wordt geleverd.

8.2.Indien zich tijdens de VR ervaring een storing in of aan de apparatuur voordoet, dient de afnemer dit direct te melden aan een medewerker van VRX1 Racing®.. Het is de Bezoeker niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de apparatuur, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de apparatuur niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan VRX1 Racing® is de afnemer volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg zal zijn.

8.3. Alle schade die tijdens de gebruiksperiode aan de Apparatuur is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de Bezoeker, zulks indien vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door Bezoeker afgesloten verzekering.

8.4. The VRX1 Racing® is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade die ontstaat gedurende de VR ervaring als gevolg van het niet of niet naar behoren of niet naar verwachting functioneren van de Apparatuur of die wordt toegebracht aan personen en/of zaken door of bij het werken met de Apparatuur.

8.5. The VRX1 Racing® is niet aansprakelijk ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van geld, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waarde documenten of andere zaken van waarde.

8.6. De aansprakelijkheid van VRX1 Racing® is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor VRX1 Racing® verzekerd is vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijk eigen risico. VRX1 Racing® is in ieder geval niet aansprakelijk voor:

– Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door of namens de Organisatie gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, goede zeden en fatsoen;

– Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen;

– Schade veroorzaakt door andere Bezoekers.

8.7. De Bezoeker die toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichting(en), waaronder tevens, doch niet beperkt daartoe, wordt begrepen het in strijd handelen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is tegenover VRX1 Racing® aansprakelijk voor de door VRX1 Racing® geleden dan wel te lijden schade, zowel direct als indirect, onverminderd diens overige rechten .

8.8. Bezoeker vrijwaart VRX1 Racing® tegen alle aanspraken van derden in verband met zijn handelen of nalaten.

8.9. VRX1 Racing® onthoudt zich van inmenging met betrekking tot geschillen waarbij zij geen partij is waaronder begrepen, doch niet beperkt daartoe, geschillen tussen Bezoekers onderling.

 1. Verzekering
  9.1. Bezoeker dient zorg te dragen voor een dekkende verzekering op de te gebruiken apparatuur tegen verlies, diefstal of aangerichte schade van of aan de te gebruiken apparatuur, gedurende de gehele gebruiksperiode. De te verzekeren waarde van de te gebruiken zaken wordt op schriftelijk verzoek van Bezoeker door VRX1 Racing® meegedeeld.
 2. Overig
  10.1. De afnemer zal geen gegevens uit offertes of huurovereenkomsten kopiëren en/of aan derden tonen of bekend maken.

10.3. Tijdens en voor de VR ervaring is drugsgebruik verboden. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van VRX1 Racing® twijfelt aan de gesteldheid van een Bezoeker, heeft de medewerker het recht deze Bezoeker te weigeren zonder restitutie van het inschrijfgeld. In het geval van onwenselijk gedrag, behoudt VRX1 Racing® het recht om te allen tijde de deelname van de Bezoeker af te breken.

10.4. Op de Deelnemingsovereenkomst, waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.5.. Leverancier is gevestigd aan de Binckhorstlaan 151a

2516 BA in Den Haag.. Overdag vindt er toezicht plaats op het terrein. Het parkeren van auto’s, fietsen of andere voertuigen is uitsluitend op eigen risico.

10.6. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op http://www.vrx1.nl. Ook worden deze op verzoek toegezonden. Middels de inschrijving verklaart Bezoeker zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.