Privacyverklaring

VRX1® Racing is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 72177497 en is gevestigd aan de Binckhorstlaan 151a (2516 BA) te Den Haag. Dit is de privacyverklaring van VRX1® Racing. In dit document wordt uitgelegd hoe VRX1® Racing omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht VRX1® Racing de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van VRX1® Racing worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met VRX1® Racing bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website (www.vrx1.nl) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van VRX1® Racing, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het contactformulier op de website, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.

Categorieën persoonsgegevens

VRX1® Racing verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens
 • IP-adres
 • Financiële gegevens
 • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie

VRX1® Racing heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen jonger dan 16 jaar, tenzij toestemming is verkregen van de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige. Indien informatie verkregen is zonder ouderlijke toestemming kunt u contact opnemen via en kan VRX1® Racing de betreffende informatie verwijderen.

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om (I) een overeenkomst met u aan te gaan, en (II) deze overeenkomst uit te kunnen voeren. De diensten die VRX1® Racing biedt, waaronder tevens verstaan het uitvoeren van de overeengekomen diensten, zijn virtual racing in een simulator, het aanbieden van diverse arrangementen, verhuur, bedrijfsactiviteiten en meer. Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen deze diensten niet uitgevoerd worden.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door VRX1® Racing verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten, waaronder verstaan het ondersteunen en leveren van diensten;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website.

Bewaartermijn

De door VRX1® Racing verwerkt persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.

Verwerking door derden

VRX1® Racing deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Websitebeheerder, ten behoeve van het contact opnemen van klanten. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, het soort behandeling dat de persoon aanvraagt.
 • Boekhouder, ten behoeve van de financiële administratie.De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s zonder tussenkomst van menselijk handelen.

Beveiliging van Persoonsgegevens

VRX1® Racing neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Website

Door het gebruiken van onze website, www.vrx1.nl stem je in met deze disclaimer. VRX1® Racing behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website daarover te informeren. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. VRX1® Racing aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van deze website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Schade ten gevolge van eventueel onjuiste informatie valt buiten de aansprakelijkheid van VRX1® Racing. Alle teksten op www.vrx1.nl auteursrechtelijke beschermd en eigendom van VRX1® Racing.

Cookieverklaring

VRX1® Racing maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag VRX1® Racing cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. De cookies die VRX1® Racing gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow). Op de website van VRX1® Racing worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat VRX1® Racing informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via hello@vrx1.nl.

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

Rechten van betrokken

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

 • Recht op inzage Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 • Recht op gegevenswissing Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 • Recht op beperking van de verwerking Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met VRX1® Racing.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan VRX1® Racing, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan VRX1® Racing over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
 • Recht van bezwaar De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop VRX1® Racing met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via www.vrx1.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt VRX1® Racing u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. VRX1® Racing zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring

VRX1® Racing kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.